Den Gode Plan
Spotlight

Den Gode Plan

Der opleves et stigende opgavepres hos de fleste kommuner, hvor man på den ene side skal øge effektiviteten og på den anden side skal øge kvaliteten og sikre mere kontinuitet for borgeren og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Det giver et naturligt pres på planlægningsopgaven, som bliver mere og mere kompleks

Det er muligt for kommunerne at arbejde mere ensartet og struktureret med deres planlægning af hjemmeplejen og dermed få langt mere ud af både ressourcer og kompetencer uden at gå på kompromis med hverken kvalitet eller trivsel. Kommunens evne til at planlægge leveringen af hjemmepleje kan forbedres mærkbart med Den Gode Plan, som kombinerer en værktøjsunderstøttet dataanvendelse med opkvalificering af medarbejdere og en fokuseret forandringsledelsesindsats.

Hvorfor Den Gode Plan?

Dokumentérbare kvantitative gevinster:

10% forbedret borgerkontinuitet
10% forbedret borgerkontinuitet
15-20% øget leveringsgrad
15-20% øget leveringsgrad
60% reduktion af vikarforbrug
60% reduktion af vikarforbrug

Hvad er Den Gode Plan?

Den Gode Plan sikrer kommunerne mere effektiv planlægning gennem indsigt i data og opkvalificering af planlægningsmetoden. Det resulterer i en langt mere sammenhængende og forudsigelig hverdag for medarbejdere og borgere i kommunen og en mere omkostningseffektiv og datadrevet forvaltning, hvor leveringsgraden øges, og borgerkontinuiteten højnes.

Datamodellen og rapporteringsformatet, som er fundamentet i løsningen, viser driftsinformation til medarbejdere og ledere. Dertil sikres gennem en række relevante målepunkter indsigt i den enkelte borgers kompleksitet. Det betyder, at værktøjet dels kan anvendes til at identificere, hvilke borgere der skal optimeres på, ligesom datagrundlaget er fundament for, at kommunerne kan foretage kvalificerede analyser af løsningsmuligheder og dermed opnå en mere datadrevet tilgang til planlægningsopgaven.

Som en del af Den Gode Plan udarbejder vi en planlægningslommebog, der er en fælles rammesætning med klare principper for planlægningen til fordel for både medarbejdere og ledere. Gennem uddannelse i lommebogen sikrer vi, at planlæggerne arbejder ensartet og bliver i stand til at tilrettelægge planlægningsopgaven ud fra de indsigter, data giver. Det er vigtigt, da adgangen til gode data er forudsætningsskabende, men ikke i sig selv forandringsskabende. Forandringerne sker gennem professionalisering af dataanvendelsen og fokus på forandringsindsatsen. Den gode plan sikrer dermed overblik over data, en ensartet og effektiv planlægning og en modnet organisation, hvilket blandt andet giver et godt afsæt for afprøvning og evaluering af selvorganiserende principper, fx gennem forskellige modeller for selvstyrende teams.

Med Den Gode Plan arbejder man målrettet inden for fire områder for at sikre standardiserede planlægningsprocesser på tværs af plejen:

Øget medarbejdertrivsel og -involvering

 • En mere struktureret hverdag giver medarbejderne mere tid og overskud til at implementere løbende feedback
 • Bedre planlægning frigiver tid til øget medarbejderinvolvering

Modnet organisation

 • Planlægningskompetencerne i organisationen løftes markant
 • Ensartet metodegrundlag og tilgang mindsker risikoen for sårbare ressourcer i organisationen

Øget leveringsgrad

 • Optimeret brug af kommunens plejepersonale – mere borgertid/kvalifikationstid
 • Nedbringelse af vikarforbrug og tilpasning af medarbejderstab

Gennemsigtighed i planlægningen og produkt

 • Planlægning sker på oplyst grundlag med definerede principper
 • Muligt at visualisere ledelsesinformation og derved følge resultater af strategiske initiativer.
Erfaring med den gode plan viser, at der er et stort potentiale gennem håndgribelige tiltag

Hvad siger kommunerne til Den Gode Plan?

»Vi har ikke haft nogle gode, smarte værktøjer til at planlægge ruter ud fra. Der er ingen automatisering, det har været hårdt slid og rugbrødsarbejde for hver enkelt planlægger. Det er hele det fundament, vi er begyndt at stramme op på og forbedre.«

»En leveringsgrad på 80% er ikke nødvendigvis bedre end 75%. Hele projektet handler også om medarbejderes arbejdsmiljø, og målet er ikke, at alle skal løbe stærkt, for så forskubber balancen sig, så det eneste hensyn bliver at optimere økonomi. Der skal være tid til at forbedre sig fagligt, holde møder og dokumentere bag en skærm.«

Citater fra Sebastian Trautner, stabsleder for hjemmeplejen i Helsingør.

Helsingør vil professionalisere planlægningen af hjemmeplejen - Kommunal Sundhed

Hvordan kommer I i gang med Den Gode Plan?

Optimering af planlægningsopgaven vil ske i tre spor:

 1. Etablering af datamodel (effektivitet, borgerkontinuitet og vagtplanlægning)
 2. Standardisering af planlægningsprocesser (planlægningslommebog)
 3. Opkvalificering af planlægningsfunktionen.

Hvert spor vil afføde en række leverancer, som vil understøtte effektivitet, gennemsigtighed i planlægningsopgaven og aktivt dataunderstøttet arbejde med borgerkontinuiteten. Alle leverancer vil være et produkt af en grundig vurdering af den konkrete situation i kommunen, hvor både ledere og medarbejdere vil blive taget med på råd.

Når leverancerne bliver implementeret og ”kommer ud at leve” i organisationen, vil de sammen være med til at understøtte realiseringen af business casen og altså medvirke positivt til kommunens drift og medarbejdertrivsel.

I pressen

Pressen skriver om ruteplanlægning og optimering i hjemmeplejen:

Ruteplanlægning af hjemmeplejen kan forbedres mærkbart med en værktøjsunderstøttet tilgang

Optimering af den kommunale ruteplanlægning er med til at fremtidssikre hjemmeplejen

Hvem er vi, og hvordan kan vi hjælpe dig?

Hos PA Consulting har vi en dyb indsigt i den kommunale sektor og har gennem årene hjulpet kunder med at optimere arbejdsgange og realisere økonomiske gevinster – målbart.

Contact the team

We look forward to hearing from you.

Get actionable insight straight to your inbox via our monthly newsletter.