Insight

Norrländsk nyindustrialisering kräver energi

By Oskar Almén

Den stora klimatomställningen kan skapa nya affärsmöjligheter, skatteintäkter och arbetstillfällen för Sverige, och i Norrland utvecklas just nu flera industrikluster som kan bli världsledande. Men för att lyckas krävs det infrastruktur, politisk vilja – och en väldig massa förnybar energi.

– Det är i norra Sverige som klimatarbetet på industriell skala går snabbast just nu. Med Hybrit-projektets utveckling av fossilfritt stål i Luleå och Northvolts etablering av världens mest moderna batterifabrik i Skellefteå finns det enorm potential som kan skapa ringar på vattnet för hela regionen, säger Oskar Almén, Partner och Nordenansvarig för PA Consultings team inom energisektorn.

Han menar att norra Sverige förtjänar betydligt mer uppmärksamhet. Det finns flera utmaningar att ta itu med för att ro den hållbara framtiden i land. – PA Consulting är involverade i flera projekt och vi ser att Sverige har en stor potential som vi riskerar att gå miste om. Tidsramarna krymper för svenska infrastrukturprojekt och vi kan inte hålla jämna steg med de internationella industriaktörernas ambitioner. Om vi verkligen ska få till en ”Industri 4.0” även i Sverige, handlar det om att säkra förutsättningarna för hållbar industriell tillväxt. Då måste det finnas infrastruktur på plats som stöttar den utvecklingen.

Hög efterfrågan på fossilfri energi

Skellefteå Kraft bistår en stor del av regionens bolag med förnybar energi – både som elleverantör och nätägare med 1 200 mil elnät.

Med lång bakgrund inom fordonsindustrin ser Skellefteå Krafts vd Joachim Nordin samhällets elektrifiering som självklar. Men även han är orolig över hur visionerna ska kunna förverkligas. – Nyckelfrågan just nu handlar om hur vi ska möta begränsningarna i elnätskapaciteten. Vi kan och vill erbjuda de här aktörerna förnybar energi, men känslan är att det saknas pusselbitar på nationell nivå. Jag menar att vi måste ta chansen att skapa dessa viktiga industrikluster nu när möjligheten finns.

Norra Sverige producerar stora volymer förnybar energi från vattenkraft och vindkraft. Men problemet, menar Joachim Nordin, är att stamnätsledningen snart inte räcker till för att tillgodose allas behov.

Oskar Almén delar frustrationen. – Tillståndsprocesserna för att bygga ut nätet är långa och oförutsägbara. För att kunna möta industrispelare med korta ledtider måste vi veta att det finns stora volymer av både energi och effekt. Det är ett svårt pussel som kräver att många olika instanser samarbetar. Nu behöver vi se krafttag även från myndighterenas sida.

Kraftig befolkningsökning

För att illustrera potentialen får Northvoltetableringen i Skellefteå stå som exempel. Man räknar med att fabriken kommer att skapa 4 000 nya arbetstillfällen, plus ytterligare 1 500 i klustret från serviceenheter och underleverantörer. Därtill kommer alla övriga verksamheter som växer fram i det omkringliggande samhället. Från drygt 73 000 invånare i Skellefteå kommun 2021 siktar prognoserna på 90 000 år 2030. Var ska all energi komma från?

Joachim Nordin poängterar att det svenska energisystemet historiskt har fungerat bra utifrån förutsättningarna, med stabil efterfrågan och låga priser. Men framtiden ser fundamentalt annorlunda ut. – Ingen har agerat fel egentligen. Men för att klara elektrifieringen och klimatutmaningarna behöver både nätägare, myndigheter och politik agera mer proaktivt i stället för reaktivt. Det finns i dag en ökad samsyn kring de här frågorna, men handlingskraft är en annan sak.

Oskar Almén menar att man måste ha två tankar i huvudet samtidigt. – Vi behöver styrmedel som säkerställer förvaltningen men det måste också finnas incitament och modeller för tillväxt och innovation i energisystemet. Man behöver alltså ha två tankar i huvudet samtidigt. Ett konkret exempel är elnätsregleringen som succesivt pendlat mellan förvaltning och tillväxt under de 4-åriga regleringsperioderna, vilket skapar osäkerhet bland elnätsägarna gällande deras uppdrag. Vi borde titta mer på modeller som till exempel Independent Network Operators (IDNO) i Storbritannien som etablerats med målsättningen att öka hastighet och effektivitet i infrastrukturprojekt genom offentlig-privat samverkan.

Partnerskap vägen framåt

Joachim Nordin poängterar att Northvolt valde Skellefteå mycket tack vare Skellefteå Krafts proaktiva utbyggnad av energiinfrastrukturen. – Framtiden skapas i samverkan. Nu kommer det etableras både forskning, utbildningar och ett kompetenscenter för energiteknik. Utan Northvolt hade det inte skett. Tillväxt är inte längre ett självändamål, men om det sker på rätt sätt går det faktiskt att skapa grön och hållbar tillväxt som gynnar alla.

Oskar Almén menar att det inte finns någon tid att spilla. – “Build it and they will come.” Under 1970-talets oljekris skapades ett självförsörjande elsystem, och nu måste vi våga ta samma sorts beslut igen. Det främjar både jobb och framtidstro för svenskt näringsliv. Det som händer nu i Skellefteå är världsunikt, och vi står inför världens möjlighet. Nu gäller det att fånga den också.

Oskar Almén listar 3 nycklar för att fånga tillväxtpotentialen för Industri 4.0

  1. Förtydliga Svenska kraftnäts roll, i två delar (och kanske två myndigheter) med fokus på att fånga marknadens tillväxtpotential, samt förvalta energisystemet.
  2. Skapa förutsättningar för alternativa projektinvesterare och utförarare genom till exempel IDNO-modellen.
  3. Uppmuntra till en sund konsolidering av mindre elnätsägare för att skapa kritisk massa genom starkare regionala aktörer vilket bland annat sker i våra nordiska grannländer.

About the authors

Oskar Almén PA energy and utilities expert

Explore more

Contact the team

We look forward to hearing from you.

Get actionable insight straight to your inbox via our monthly newsletter.