Spotlight

Vi förstår statlig förvaltning

PA har fått förnyat förtroende som leverantör till statsförvaltningen av tjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling 2021-2025

Alla statliga myndigheter, samt offentligt styrda organ som lämnat fullmakt, kan upphandla managementtjänster via förnyad konkurrenssättning på ramavtalet.

Vilka områden och tjänster omfattas?

 • verksamhetsutveckling
 • organisationsstruktur
 • kvalitets- och ledningssystem
 • digitalisering av processer och/eller rutiner
 • strategi och policy inom exempelvis värdegrund, hållbarhet, innovation eller digitalisering
 • strategi för att tillgodose medborgarnas och andra intressenters behov
 • strategi för utökad samverkan med annan offentlig verksamhet
 • nyckeltal, mätetal och metoder för uppföljning

Vilka är det vanligaste uppdragen?

 • genomföra, följa upp och utvärdera utvecklingsuppdrag
 • ta fram exempelvis styrdokument och rapporter
 • stöd vid operativt genomförande
 • utvärdera genomförda förändringar och stödja kommande förändringar
 • stöd vid införande och användning av nya och befintliga modeller/system
 • kommunikations- och utbildningsinsatser internt vid förändringar
 • rådgivning
 • projektledning

Viktiga frågor att ställa sig i samband med avrop:

 • Är det ett specifikt resultat man vill uppnå, eller vill man bemanna en position i ett projekt?
 • Är det en person som ska uppfylla alla krav, eller är det ett team med kompletterande kompetenser man behöver?
 • Vilka krav ställer man på organisationen, i form av metoder, ramverk och referenser?
 • Vilka krav är relevanta att ställa på konsulten? Är det viktigare med antal år i konsultyrket än den specifika kompetensen på området?
 • Hur ska teamets sammansättning vara för att stödja önskade resultat?

Hur ser flexibiliteten för avropen ut?

Ramavtalet ger den avropsberättigade god möjlighet att utforma avrop så att leverantörer kan offerera passande lösningsförslag​ för behoven.

Avropsberättigad avgör om tjänster inom ramavtalet ska offereras som fast pris, löpande räkning med eller utan pristak, eller genom en kombination.

PA har omfattande erfarenhet av att i anbudssvar utforma lösningsförslag och projekt för att tillgodose de avropsberättigades behov.

Varför PA?

PA har ett sektor fokuserat team med över 50 konsulter inom offentlig sektor. Vi arbetar med både mindre och större myndigheter och kommuner. Några av de myndigheter och kommuner som vi arbetat med är: Trafikverket, Naturvårdverket, Skatteverket, Tillväxtverket, Livsmedelsverket, Myndigheten för familjestöd och familjerätt, Sida och Stockholms stad.

Explore more

Contact the team

We look forward to hearing from you.

Get actionable insight straight to your inbox via our monthly newsletter.