Redegjørelse etter åpenhetsloven 2022

Denne redegjørelsen er utarbeidet i samsvar med rapporteringskravene i den norske åpenhetsloven.

Om PA Consulting Group AS

PA Consulting Group AS (“PA Consulting“) er et privat aksjeselskap hjemmehørende i Oslo, Norge. Det er en del av PA Consulting Groups gruppe av selskaper (“PA” eller “PA Consulting Group”).

Om PA Consulting Groups gruppe av selskaper

PA er en konsulentvirksomhet med innovasjons- og transformasjonskonsulenter som har mer enn 4000 spesialister innen forbruker- og produksjonsbransjen, forsvar og sikkerhet, energi og forsyning, finansielle tjenester, statlige og offentlige tjenester, helse, biovitenskap og transport. Medarbeiderne er strateger, innovatører, designere, konsulenter, digitale eksperter, forskere, ingeniører og teknologer. PA opererer over hele verden, fra kontorer i Storbritannia, Irland, USA, Nederland og de nordiske landene.

PA er opptatt av en etisk tilnærming og har forpliktet seg til å overholde alle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten, inkludert de som er knyttet til menneskerettigheter og moderne slaveri. PA Consulting Group har vært medlem av FNs Global Compact siden 2007. Dette er et strategisk, politisk initiativ for næringslivet som tar sikte på å tilpasse medlemmenes virke og strategier til internasjonalt aksepterte prinsipper som er knyttet til menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon.

Våre kjerneverdier

PA Consultings suksess som konsulentvirksomhet med innovasjons- og transformasjonseksperter er basert på et sett med kjerneverdier. Disse kjerneverdiene forplikter PA Consulting og alle ansatte til god forvaltning av miljøet, opprettelse av trygge arbeidsmiljøer og sosialt ansvarlig oppførsel på arbeidsplassen og i lokalsamfunnene. Dette gjelder også i konsulenttjenestene foretaket tilbyr sine kunder.

PAs etiske retningslinjer og retningslinjene for samfunnsansvar er basert på disse kjerneverdiene og danner grunnlaget for måten PA Consulting oppfører seg på overfor ansatte og leverandører. Det samme gjelder foretakets miljømessige, økonomiske og sosiale ansvar.

Vår ansettelsespraksis

PA Consulting har forpliktet seg til likebehandling av alle og behandler alle ansatte med verdighet og respekt. PA Consulting tilbyr et produktivt arbeidsmiljø fritt for diskriminering, tvang, press, mobbing og trakassering.

Vi er en global arbeidsgiver som går inn for likestilling og bruker kun spesifiserte, anerkjente arbeidsformidlingsbyråer for å skaffe arbeidskraft. Vi verifiserer praksisen til ethvert nytt byrå før vi godtar arbeidskraft fra byrået.

Vi rekrutterer, forfremmer og belønner våre ansatte utelukkende på grunnlag av det de bidrar med når det gjelder PAs suksess, uten hensyn til kjønn, rase, funksjonshemming, religion/tro, seksuell legning, kjønnsidentitet, nasjonal opprinnelse, etnisitet, alder eller om de er enslige, gift eller samboere.

Vi erkjenner også at vi er ansvarlige for helsen, sikkerheten og velferden til medarbeiderne våre mens de er på jobb. Dessuten har vi en omsorgsplikt overfor besøkende og entreprenører på kontorene våre samt de som er berørt av våre aktiviteter. Vi ber ikke noen om å jobbe i miljøer som er farlige eller helseskadelige.

Fremfor alt er PA Consulting engasjert i arbeidsmiljøet og er forpliktet til å følge den norske arbeidsmiljøloven i sin helhet.

Vår tilnærming til leverandørvalg og risikovurdering

Økonomisk ansvar er forankret i PA Consultings kjerneverdier og forretningsprosesser. PA Consulting støtter bærekraftige anskaffelsesmetoder, enten de er foreskrevet av lovgivningen eller av egne retningslinjer. I tillegg til de tradisjonelle benchmarkingkriteriene for innkjøp, som pris og likeverdighet, støtter PA Consulting modellen med den tredelte bunnlinjen og vurderer sosiale, miljømessige og økonomiske faktorer i beslutningsprosessen for innkjøp.

PA Consulting velger leverandører på grunnlag av rettferdige og transparente prinsipper og oppfordrer sine leverandører til å ta i bruk beste praksis når det gjelder menneskerettigheter og mangfold. Dette blir vurdert gjennom PA Consultings spørreskjema om leverandørinformasjon Dette skjemaet har bl.a. obligatoriske deler om samsvar med relevante lover og forskrifter om menneskerettigheter og moderne slaveri. PA Consulting ber også leverandørene om å godtaforetakets etiske retningslinjer for leverandører eller alternativt å oppgi sine egne etiske retningslinjer. Disse må oppfylle PA Consultings minimumsstandarder.

PA Consulting har foretatt en risikovurdering av forsyningskjedene sine og mener at arten av varene og tjenestene de anskaffer, stedene de anskaffer dem fra og foretakets anskaffelsespraksis medfører at risikoen for at menneskehandel eller slaveri forekommer i virksomheten eller forsyningskjeden er lav.

Til tross for dette er PA Consulting forpliktet til kontinuerlig forbedring i håndteringen av menneskerettighetene og risikoen for moderne slaveri i forsyningskjeden, og foretaket vil fortsette å vurdere retningslinjene og prosedyrene sine og vurdere risikoen innenfor forretnings- og forsyningskjedene sine regelmessig.

Engasjement med interessenter og tilbakemeldinger

PA Consulting erkjenner hvor viktig det er at interessentene engasjerer seg.

PAs forpliktelser og tiltak for å bekjempe brudd på menneskerettighetene har blitt kommunisert til alle ansatte. Alle ansatte i PA Consulting mottar årlig opplæring og en vurdering av PAs etiske retningslinjer og dessuten kunnskap om de retningslinjene og prosedyrene som omfatter hele konsernet. Disse må overholdes for å kunne jobbe i PA Consulting.

PA Consulting oppfordrer sine ansatte til å ta aktivt ansvar for å forbedre prestasjonene og praksisen sin, og å gjøre oppmerksom på atferd eller andre problemer som bekymrer dem. For å oppmuntre til tilbakemeldinger og forslag, har PA Consulting innført prosedyrer og tiltak for å skape en kultur som lar folk si fra med tillit og i god tro og i forventning om å bli hørt.

PA Consultings ansatte og tredjeparter kan ta opp bekymringer anonymt gjennom en konfidensiell varslingstelefon som drives av et eksternt firma. Tredjeparter, inkludert kunder og leverandører, kan på samme måte gi tilbakemeldinger (anonymt eller med navn) gjennom PA Consulting Groups eksterne nettsted. Som påkrevd i arbeidsmiljølovens kapittel 2 A, har PA consulting innarbeidet varslingsrutiner som sikrer en sikker og forsvarlig prosesshåndtering av rapportering innen selskapet.

Retten til informasjon

Hvis du har spørsmål knyttet til denne redegjørelsen, kan du ta kontakt med oss på e-post: transparencyact@paconsulting.com. Vær snill oppgi navnet ditt, landet du bor i og hva forespørselen din dreier seg om i e-posten til oss.

Denne redegjørelsen ble godkjent av styret i PA Consulting Group AS 28. juni 2023.

Contact the team

We look forward to hearing from you.

Get actionable insight straight to your inbox via our monthly newsletter.