Skip to content

Share

 • Add this article to your LinkedIn page
 • Add this article to your Twitter feed
 • Add this article to your Facebook page
 • Email this article
 • View or print a PDF of this page
 • Share further
 • Add this article to your Pinterest board
 • Add this article to your Google page
 • Share this article on Reddit
 • Share this article on StumbleUpon
 • Bookmark this page
PA OPINION

Outsourcing handlar om mycket mer än att kapa kostnader!

PA har i samarbete med Mattias Axelson, forskare inom innovationsstrategi på Handelshögskolan, försökt fastställa hur organisationer kan åstadkomma mer innovation i samarbete med sina leverantörer.

PA:s uppfattning baserad på erfarenheter från kundprojekt och de trender vi ser på marknaden är att kostnadseffektivisering fortfarande är en av de huvudsakliga drivkrafterna till outsourcing, säger Clara Berlin-Walker, konsult mer sourcingexpertis på PA Consulting Group.

Samtidigt visar en studie från 2014 att hela 63 % av tillfrågade CIO:s anser att de lägger för lite tid på innovation, särskilt mot bakgrund av att innovationsdelen är en av de viktigaste faktorerna när verksamheten bedömer det värde som IT tillför organsationen (Harvey Nash CIO Survey 2014).

En nyckelfråga är därför hur IT-Outsourcing aktivt kan bidra till att driva innovationsarbetet i organisationer samt vilka förutsättningar som krävs för att uppnå detta.

En av utmaningarna är ofta att organisationer inte har en tydlig bild av vilka områden som bör prioriteras för innovation samt att det saknas budget för att driva innovationsinitiativ. Genom att avgränsa de områden som bör prioriteras skapas bättre förutsättningar för att komma igång med processen. En alltför ambitiös eller bred satsning resulterar ofta i att ansatsen rinner ut i sanden, säger Mattias Axelson.

En annan framgångsfaktor är att som organisation bedöma hur den interna och externa innovationskraften ser ut inom respektive område. Det finns ofta utrymme för att bättre utnyttja den kompetens som leverantörerna har inom både sektor och operativa processer. Ett bra exempel på detta är effektiviseringar av leveransprocessen där leverantörerna har den expertis som krävs för att optimera flöden och resursutnyttjande.

Det är även viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan verksamhet, IT och leverantör för att driva arbetet. Innovation med fokus på effektivitet och stabilitet kan ofta bedrivas av IT och leverantör men en förutsättning för verksamhetsnära innovation är att leverantören släpps längre in i organisationen. Avslutningsvis måste företag vara villiga att skapa rätt samarbetsformer för att driva innovation. Att driva radikala innovationsprojekt kräver en investering i en långsiktig och nära relation som bygger på ett ömsesidigt utbyte för både kund och leverantör. I detta sammanhang bör man säkerställa att avtal finns på plats som skapar rätt incitament för att uppnå de gemensamma målen.

Ett exempel på ett framgångsrikt samarbete är hur HCL hjälpte IKEA att transformera sitt logistikflöde genom införandet av en ny integrerad plattform. Parterna skapade ett effektivt partnerskap för att säkerställa en tydlig koppling mellan affärskrav och teknisk lösning, vilket resulterade både i minskade kostnader och bättre styrning och uppföljning av processer.

För att komma igång i mindre skala är piloter ett bra sätt att prova relationer och samarbetsformer. Utvärdera löpande och använd informationen som underlag för utveckla relationen både vad gäller strategiskt samarbete och kontraktsformulering.

Clara Berlin-Walker, sourcingexpert på PA Consulting Group

Sweden - public sector digital team

Anders Persson

Anders Persson

Sofie Lindblad

Sofie Lindblad

Peter Daniel

Peter Daniel

Per Blom

Per Blom

×

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.