Skip to content

Share

 • Add this article to your LinkedIn page
 • Add this article to your Twitter feed
 • Add this article to your Facebook page
 • Email this article
 • View or print a PDF of this page
 • Share further
 • Add this article to your Pinterest board
 • Add this article to your Google page
 • Share this article on Reddit
 • Share this article on StumbleUpon
 • Bookmark this page
PA OPINION

Hvor smidig er kommunen din?

Landets kommuner opplever i økende grad at innbyggerne etterspør fulldigitale tjenester. Samtidig har mange kommuner et etterslep på den tekniske grunnmuren, en rekke fagsystemer som må byttes ut, nye integrasjoner som må på plass og statlige fellesløsninger som skal implementeres. Med et sterkt fokus også på kostnadsreduksjon og krav til effektivisering innen tjenesteområdene drukner kommunene i både linjearbeid og prosjekter og opplever at digitalisering tar tid.

Alle ønsker at kommunal sektor skal digitaliseres, men hvordan sikrer vi at endringene kan skje raskere? PA ser tre enkle grep som vil gjøre situasjonen bedre enn i dag:

 1. Prioriter den digitale prosjektporteføljen for å fokusere på færre ting i parallell
 2. Øk involveringen av innbyggerne i kommunens digitale utviklingsarbeid
 3. Etabler prosjektteam med bred og sammensatt kompetanse der den enkelte i størst mulig grad har prosjektet som fulltids engasjement

Mange kommuner opplever at det er krevende å etablere en struktur i portefølje- og prosjektstyringen. Det igangsettes gjerne flere parallelle aktiviteter, og kommunen får problem med å ferdigstille innen rimelig tid. Dette medfører forsinkelse i lanseringen av digitale innbyggertjenester og gevinstene realiseres gjerne langt senere enn ønsket.

De fleste kommuner er organisert i siloer med liten fokus på koordinering på tvers og tverrfaglig samarbeid. Dette fører gjerne til at kommunen mister helhetsperspektivet på innbyggerreisene, hvor medarbeiderne i kommunen gjerne bruker mer tid på interne overleveringer, dokumentasjon og møter enn på å sette innbyggeren i sentrum.

Hvordan kan kommunene endre arbeidsmåte, kultur og tankesett for å håndtere disse utfordringene?

Vi hjelper kommuner og andre virksomheter med å implementere gode metodeverk for en mer smidig tjenesteutvikling. En smidig kommune kjennetegnes ved at den:

 • Håndterer den digitale porteføljen ut fra innbyggerreiseperspektivet med prioritering på tvers
 • Prioriterer de utviklingsinitiativene som gir størst effekt for innbyggerne og kommunens effektivitet
 • Involverer innbyggerne i tjenesteutviklingen gjennom ende-til-ende perspektiv på de ulike innbyggerreisene for å fjerne dagens avdelings- og silotankegang.
 • Øker samhandling på tvers av tjenesteområdene gjennom dedikerte tverrfaglige team som i fellesskap sikrer sammenheng mellom utviklingen av digitale tjenester, integrasjoner og endringer i fagsystemene.
 • Jobber med kontinuerlig forbedring av sine tjenester gjennom tverrfaglige team

For å bli en smidig kommune, kreves det en fundamental endring av hvordan vi jobber, prioriterer og samhandler på tvers av tjenesteområder. I figuren under har vi forsøkt å illustrere hvordan din kommune kan komme i gang med en mer smidig arbeidsform i sine digitale initiativer.

Contact the author

PA Consulting Group in Norway

×

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.