Skip to content

Share

 • Add this article to your LinkedIn page
 • Add this article to your Twitter feed
 • Add this article to your Facebook page
 • Email this article
 • View or print a PDF of this page
 • Share further
 • Add this article to your Pinterest board
 • Add this article to your Google page
 • Share this article on Reddit
 • Share this article on StumbleUpon
 • Bookmark this page
PA OPINION

Digital samverkan i kris – är du redo?

I kristider testas vår förmåga inom många områden. Digital samverkan är ett konkret exempel på område som handlar om att förmedla, ta emot och hantera information mellan olika organisationer, ofta i form av tjänster. Sannolikt är det många myndigheter som under pågående pandemi utforskar just möjligheter att införa digitala lösningar i samverkan med andra aktörer för att minimera effekterna av den kris som vårt samhälle nu brottas med på många olika plan. Men interna utmaningar och bristande förmågor leder dessvärre till manuella processer som är stora tidstjuvar, slukar resurser i form av personal och skapar stora risker vad gäller datakvalitet.

Kraven på samverkan kring digitala tjänster och komponenter är ingen ny företeelse, de fanns långt före pandemins intåg.  Inom EU fanns flera initiativ såsom ”Single Digital Gateway” och “eGovernment Action Plan 2016-2020” med krav på informationsdelning och samverkan mellan myndigheter, regioner och kommuner både nationellt och  internationellt.

I Sverige var vi tidiga med att digitalisera och svenska myndigheter var i många fall pionjärer. Men i takt med att medborgare och företag idag förväntar sig samma service och kundmöten från offentlig sektor som man gör privat, har offentligsverige succesivt halkat efter i den digitala omställningen. Vi befinner oss i ett paradigmskifte där det är medborgarnas krav på information och bekvämlighet som sätter agendan och inte bara myndigheternas.

Detta har lett till ett behov av att inordna offentliga tjänster efter olika livshändelser i vardagen, stora som små, som inkluderar kontakter med flera olika myndigheter och privata aktörer. Det skulle kunna handla om att myndigheter flyttar kundmöten och andra tjänster in i medborgarnas miljö till ett gränssnitt som inte är myndigheternas egna. För att lyckas med denna vision krävs ett utvecklat digitalt ekosystem för bättre samverkan mellan myndigheter, kommuner och länsstyrelser som även inkluderar privata aktörer. Transformationen handlar om att ompröva var myndigheter ska finnas och hur de ska fungera tillsammans med andra myndigheter och privata aktörer. Målbilden skulle kunna vara att ansvarig myndighet tillhandahåller en paketerad tjänst där exempelvis informationsdelning och tillståndsprövning från andra förvaltningsorgan är inkluderad i tjänsten. För att lyckas krävs ett internt omtag som även innefattar juridik, ekonomi samt nya former för koordinerad styrning och utveckling.

I Sverige har regeringen gett Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i uppdrag att samordna de två initiativen ”Nationellt ramverk för grunddata” och  ”Gemensam digital infrastruktur”. Båda syftar till att förenkla och effektivisera informationsutbytet mellan svenska organisationer där samverkanskraven drabbar både de myndigheter som ska leverera initiativen och de som i framtiden ska dra nytta av resultatet.   

PA Consulting bedriver sedan januari 2020 en studie med ett drygt 30-tal svenska myndigheter för att kartlägga deras  interna förutsättningar och förmågor till digital samverkan. Syftet är att identifiera vilka förmågor svenska myndigheter generellt behöver förstärka för effektiva samverkansprojekt. Vi talar här i första hand om kompetenser, processer och samverkansformer.

Målsättningen är att presentera resultatet av studien i en programpunkt på eFörvaltningsdagarna den 21-22 oktober i Nacka Strandsmässan. Vi hoppas att du som planerar att delta på konferensen vill komma och lyssna på vårt seminariespår som asvlutas med en paneldebatt med några av de myndigheter som omfattas av DIGG´s uppdrag. Information om programmet på eFörvaltningsdagarna finns i detta nyhetsbrev.

Contact the author

Sweden - public sector digital team

Anders Persson

Anders Persson

Digital, Government and public sector expert

Sofie Lindblad

Sofie Lindblad

Digital, Government and public services expert

Peter Daniel

Peter Daniel

Digital, Government and public services expert

Per Blom

Per Blom

Implementation, Government and public services expert

×

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.